{iKul} Mac

Sức mạnh tiềm ẩn...

Bài này mình xin giới thiệu về cách sử dụng các biến (variable) trong AppleScript. Mặc dù đã được sử dụng nhiều trong các bài trước, nhưng chưa được giới thiệu cụ thể đó là gì nên có thể bạn vẫn còn thắc mắc "đó là gì".


Trước tiên chúng ta phải định nghĩa xem biến là gì đã nhé. Đứng về phương diện lập trình thì biến là một cái tên do chúng ta đặt. Khi biến này được khai báo thì hệ thống sẽ cung cấp một vùng nào đó trong bộ nhớ để chúng ta lưu trữ những thông tin cần thiết. Nói nôm na, tên biếng như là địa chỉ nhà, và vùng nhớ được hệ thống cung cấp chính là căn nhà mà mình đang ở, lúc đó chúng ta sẽ là giá trị của cái biến đó :) Có vẻ hơi rắc rối nhỉ??? Thôi thì bắt tay vào ví dụ cụ thể cho đỡ rắc rối nhé. 

Chúng ta có thể khai báo một biến trong AppleScript theo cấu trúc sau:
set #tên biến# to #giá trị mặc định#
Cấu trúc chỉ đơn giản như vậy. Nếu các bạn đã từng làm với các ngôn ngữ lập trình cấp cao khác như C#, Java, C++... thì sẽ đặt ra câu hỏi ngay là "Làm sao để biến biết này thuộc kiểu dữ liệu nào?". Câu trả lời là bạn không cần phải định kiểu cho biến vừa được khai báo, vì AppleScript là một ngôn ngữ kịch bản chứ không phải là ngôn ngữ lập trình cao cấp.

Điều đó có nghĩa là gì?
set bien to "Đây là một biến trong AppleScript"
set bien to 123
set bien to 343.98
set bien to true
Trong ví dụ trên, mình khai báo một biến tên là "bien". Khi được khai báo thì biến này sẽ mang giá trị là một chuỗi ký t (String) "Đây là một biến trong AppleScript". Điều này không có nghĩa là trong suốt quá trình biến này tồn tại, nó phải mang giá trị là kiểu chuỗi ký tự. Dòng thứ 2 trong ví dụ trên chứng tỏ điều đó, bien được gán cho một giá trị là kiểu số nguyên. Dòng thứ 3, bien lại được gán là một số thập phân. Dòng thứ 4 thì bien lại được gán cho một kiểu dữ liệu hoàn toàn khác so với 3 loại trước: kiểu luận lý (true/false: đúng/sai).

--> Nói tóm lại: biến trong AppleScript không chỉ mang một kiểu dữ liệu nhất định, mà nó có thể mang giá trị của bất kỳ kiểu dữ liệu nào.

Không chỉ gán giá trị trực tiếp cho biến, mà chúng ta cũng có thể gán một biến này cho một biến khác.
set bien1 to "Biến 1"
set bien2 to bien1
Nhìn vào ví dụ trên, các bạn cũng hiểu rằng bien1 được tạo ra với giá trị là "Biến 1". bien2 được tạ, và bien1 được gán cho bien2. Điều này có nghĩa là bien2 sẽ mang giá trị của bien1, và cũng có nghĩa là cả 2 biến sẽ mang cùng một giá trị như nhau là "Biến 1"

Bây giờ, các bạn hãy thử đọc lại bài viết "Tiếp nhận thông tin từ người dùng" để xem cách sử dụng biến được ứng dụng như thế nào nhé ;)

Subscribe to: Posts (Atom)