{iKul} Mac

Sức mạnh tiềm ẩn...


Bài này hướng dẫn bạn một cách đơn giản nhất để thực hiện một công việc nào đó với điều kiện nào đó. Hay nói đơn giản là trong trường hợp này, thực hiện kế hoạch A, trong trường hợp khác, thực hiện kế hoạch B. 


AppleScript cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, cung cấp cho chúng ta một cấu trúng gần giống như tiếng Anh để làm việc này. 
if #điều kiện# then
    #công việc 1#
else
    #công việc 2#
end if
Trong cấu trúc trên thì #điều kiện# là một biểu thức nào đó, sẽ được trả về là một kiểu luận lý. Nếu biểu thức #điều kiện# là đúng thì sẽ thực hiện #công việc 1#, nếu không đúng thì thực hiện #công việc 2#.

Chúng ta hãy cùng nhau xem ví dụ dưới đây nhé: 2 biến a và b sẽ được gán sẵn giá trị là các số nguyên. Đoạn script của chúng ta sẽ kiểm tra xem số nào lớn hơn và xuất giá trị của biến đó cho người dùng biết.

0 nhận xét

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)